Dernek Tüzüğü

İHH ANKARA ;

Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 120 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

İHH Ankara hizmetlerini gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

  • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
  • Afet bölgelerinde
  • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde,

faaliyet yürütmektedir.
İHH ANKARA

İNSAN HAKLARI VE HİZMET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANI

 

Adı ve Merkezi

Madde 1-

 

     I.            ADI                                         : “İNSAN HAKLARI VE HİZMET DERNEĞİ” dir.                       

  II. KISA ADI                                      : İHH ANKARA

  III. DERNEĞİN MERKEZİ               : Ankara’dır. Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 2-               Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, tabii afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı hastalanmış, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırır.

                               Dernek, kültür, sanat, çevre, sağlık, eğitim ile hak ve özgürlükler alanında faaliyetlerde bulunur.

 

Derneğin, Yukarıdaki Genel Amaçlarının Yanında, Özel Amaçları Şunlardır:

     I.          Eğitim faaliyetlerinde bulunur.

a.               İlgili mevzuat dâhilinde yurt, dershane, kütüphane, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, etüt merkezleri vb. eğitim ve öğretim merkezleri kurar.

b.               Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ilmi çalışmalarda bulunanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

c.               Farklı ülkelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve dil eğitimi almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek ve katkıda bulunur.

d.               İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırılması yönünde eğitsel faaliyetlerde bulunur.

e.               Başarılı her öğrenciyi ödüllendirir.

f.                Milli ve Manevi değerler çerçevesinde eğitim öğretim çalışmaları yapar.

 

  II.          Sağlık faaliyetlerinde bulunur.

a.               İlgili mevzuat dâhilinde klinik, hastane, dispanser, doğum evi, gezici sağlık ekipleri vb. teşhis ve tedavi merkezleri kurar.

b.               Sağlık yardımına ihtiyacı olanların; sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, tabii afet (deprem, yangın, sel, su baskını, heyelan vb.) ve savaş hallerinde, her türlü sağlık masraflarını karşılar.

c.               Tedavileri devam ederken ölen kişilerin cenaze masraflarını karşılar.

d.               Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur.

e.               Sağlık yardımında bulunulan kişilerin morallerini yükseltmek için etkinlikler düzenler.

 

III.          Sosyal Yardım faaliyetlerinde bulunur.

a.               İlgili mevzuat dâhilinde kreş, huzur evi, aş evi, misafirhane, barınma yerleri vb. sosyal yardım merkezleri kurar.

b.               Kimsesizlere, dullara, yetimlere, öksüzlere, sokak çocuklarına, bakıma muhtaçlara, mağdurlara, yolda kalmışlara, kazazedelere maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

c.               Maddi imkânsızlıklar sebebiyle cenaze masraflarını karşılayamayan ailelere maddi yardımlarda bulunur.

d.               İhtiyaç sahibi ailelere doğum, sünnet, düğün, nişan, asker uğurlama vb. önemli günlerde maddi ve manevi yardımlar da bulunur.

e.               İlgili kamu Kurum Ve Kuruluşları ile İşbirliği yapmak suretiyle Sığınmacı, göçmen, mülteci ile tabii afetler neticesinde barınaksız kalan afetzedelere geçici ve kalıcı barınaklar veya konutlar inşa eder veya kiralar.

f.                Fakirlik ve yoksulluğun giderilmesine yönelik özel-resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra kamuoyunu da bilgilendirici faaliyetlerde bulunur.

 

 

IV.          Kültürel faaliyetlerde bulunur.

a.               İlgili mevzuat dâhilinde Spor sahası, Spor salonu, meskûn yerler dışında kamp merkezleri vb. tesisler kurar.

b.               Kültür, tabiat, tarih ve sanat değeri taşıyan eserlerin bakımını, onarımını, restorasyonunu yapar ve toplumun istifadesine sunar.

c.               Kültürel, tarihsel ve sanatsal değer taşıyan eserlerin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapar.

d.               Kültür ve mirasın korunması ile kültürler arası diyalogun geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

 

   V.          Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

a.               Doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarda bulunur.

b.               İnsan varlığının devam etmesi için, gerekli olan doğal dengenin korunması amacıyla; her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar.

c.               Çevre ve tabiat bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

d.               Doğal afetlerin (sel, deprem, yangın, su baskını, heyelan vb.) önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma vb. faaliyetlerde bulunur.

 

VI.          Her türlü hak ve özgürlükler konusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yapar.

a.               İnsan hak ve hürriyetleri konusunda toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

b.               İnsan hak ve hürriyetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapar.

c.               Mağdur olmuş kişilere avukat tutar, kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik maddi ve manevi yardımda bulunur.

 

VII.          Yurt dışında ki Türk azınlıklarının eğitim, kültür ve kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, katkıda bulunmak. Acil durumlarda her türlü insani yardımı ulaştırır, ulaştırılmasına katkıda bulunur, aracı olur.

VIII.          Doğal ve beşeri felaketlerden zarar görmüş insanların ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kalkınma ve geliştirme projeleri hazırlar. Özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden esnaf, köylü ve benzeri grupların refahlarının artırılmasına yönelik özel programlar hazırlamak ve yürütmek. Bu projelerin uygulanabilmesi için kaynak oluşturmak, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

IX.          Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili her türlü araştırmayı yapmak, yayınlamak ve insanların bilgisine sunmak. Gerektiğinde konu ile ilgili (Üniversiteler, uzman kuruluşlar vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslar arası ve ulusal yardım kurum ve kuruluşları ile işbirliğine girerek; projelerin uygulamasına yönelik hizmet vermek, ürün temini, nakledilmesi ve dağıtımına katkıda bulunmak, Bütün bu çalışmaları gözlemlemek ve raporlamak.

 

   X.          Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Madde 3-

     I.          Dernek 2. ve 3. Maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü yazılı,basılı yayında bulunur. Her türlü eserin basım yayın ve dağıtımını yapar.

  II.          Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçlarını kamuoyuna; her türlü sanal ortam faaliyeti, afiş, pankart, ilan, broşür, bülten, rapor, tanıtım katalogu, tanıtım malzemesi vb. bildiri ve her türlü tanıtım faaliyetiyle duyurur.

III.          Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü sergi, konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, basın toplantısı, basın bildirisi, bilgilendirme toplantıları, miting, yürüyüş, yemekli toplantı, çaylı toplantı, kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, izcilik kampları, fuar, konser, çekiliş vb. etkinliklerde bulunur.

IV.          Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü federasyon kurar kurulmasına öncülük eder, kurulmuş olanlara üye olur.

   V.          Dernek 2. ve 3. maddelerdeki amaçları doğrultusunda; kooperatifler, vakıflar ve iktisadi işletmeler kurar ve işletir.

VI.          Dernek 2. ve 3. maddelerdeki amaçları doğrultusunda; bilimsel toplantılar düzenler, Bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir.

VII.          Dernek 2. ve 3. maddelerdeki amaçları doğrultusunda; yazılı ve görsel medya programları hazırlar

VIII.          Dernek 2. ve 3. maddelerdeki amaçlarını; her türlü sanal ortam faaliyetiyle (Web sayfası, guruplar oluşturur, tartışmalar yaptırır vesaire.

IX.          Dernek 2. ve 3. maddelerdeki amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla yardım toplama kampanyaları düzenler.

   X.          Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.

XI.          Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

XII.          Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

XIII.          Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar ya da derneğin amacı doğrultusunda hibe eder.

XIV.          Dernek 2., 3. ve 4. maddelerdeki amaçlarını ilgili mevzuatlar dâhilinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir.

XV.          Dernek 2., 3. ve 4. maddelerdeki amaçları bizzat kendi yada kendi denetiminde kişi, kurum yada kuruluşlarla gerçekleştirir.

XVI.          Dernek 2., 3. ve 4. maddelerdeki amaçları gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler, vakıflar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, özel ve resmi  kurum ve kuruluşlar vb. ile hayır sever vatandaşlarla iş birliği yapar.

XVII.          Dernek 2, 3 ve 4. maddelerdeki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde kurulu bulunan ilgili kurum ve kuruluşlara üye olur. Bu Kurum ve Kuruluşlarla, Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü iş birliği yapar.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN

SONA ERMESİ

Üyelik ve Koşulları

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

 

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde

Karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.                   

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

a.               Kendiliğinden: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin, dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b.               Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

c.               Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-       Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-       Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-       Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelerin Hakları

Madde 6- Her üyenin;

                                           a)         Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

                                          b)         Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

                                           c)         Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri:

Madde 7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a) Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Ancak genel kurul toplantısında karar alınıncaya kadar giriş aidatı 7 (yedi) TL, yıllık aidat 84 (seksen dört) TL’dir. Bu miktar genel kurul kararı ile yeniden düzenlenebilir.

 

b)       Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özelikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Dernek Organları

Madde 8-Derneğin Zorunlu Organları;

 

a)        Genel Kurul,

b)       Yönetim Kurulu,

c)        Denetim Kuruludur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Madde 9- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden oluşur.

 

                Genel Kurul, üç yılda bir haziran ayında, genel kurulca alınmış başkaca bir karar yok ise, yönetim çağrısıyla, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

 

                Olağanüstü genel kurul;

                              

a)        Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, 

b)       Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

c)        Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine,

Yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 10- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirmek veya bir gazetede ilan vermek ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

 

                Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı ile Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel kurul toplantıları; genel kurul da aksine bir karar alınmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

            Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır.

            Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy  çoğunluğu aranır.

 

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 12- Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısına imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı,  yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeterince başkan vekili ile iki kâtip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanınca yürütülür. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtilecek şekilde bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna en geç yedi gün içerisinde verilir.

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

                                           a)         Dernek organlarını seçmek,

                                          b)         Dernekle ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,

                                           c)         Dernek tüzüğünün değiştirmek,

                                          d)         Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp yönetim kuruluna ibra etmek,

                                           e)         Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

                                            f)         Dernek için gerekli taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

                                          g)         Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,

                                          h)         Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek.

                                            i)         Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

                                            j)         Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücreti tespit etmek,

                                           k)         Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14-

 

a)          Yönetim kurulu, genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

b)         Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

c)          Yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını en geç otuz gün içerisinde yaparak kendi aralarında seçimle görev dağılımı yaparlar.

d)         Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

e)          Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

f)          İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilik açılmasına karar verir.

g)          Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak genel kurula sunar.

h)         Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.

i)           Belirleyeceği günlerde ve üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlar.

j)           Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkilileri kullanır.

k)         Yönetim Kurulu üye veya üye kişiler ya da dışarıdan tespit edilecek uzman kişiler tarafından çalışma komisyonları oluşturulur ve çalıştırılır

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 15-

               

a)        Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b)       Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

c)        Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

d)       Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

e)        Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

f)        Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

g)        Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

h)       Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

i)         Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

j)         Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.  

 

 

Denetim  Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 16-

 

a)     Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b)     Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

c)     Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

d)     Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e)     Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DERNEĞİN ÖRGÜTLENMESİ

 

Federasyon Kurulması

Madde 17-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile Bir araya gelerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

 

Temsilcilik

Madde 18- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

 

Platform Oluşturma

Madde 19- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.

 

                Platformlar, kanunların dernekler için yasaklandığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 

Dernek Şubeleri

Madde 20- Dernek, merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermek suretiyle mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.         

 

Şube Genel Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Madde 21-

 

a)        Şube genel kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

b)       Şube genel kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından önce mart ayı içerisinde yapmak zorundadır.

c)        Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetim kurulunu seçer.

d)       Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.

e)       Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

f)        Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Madde 22-

 

a)        Şube genel kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

b)       Genel kurulu takip eden otuz gün içerisinde, yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

c)        Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlar.

d)       Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

e)       Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

f)        Mevzuata yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Şube Denetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Madde 23-

a)        Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

b)       Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul a sunar.

c)        Çalışma usulüne kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

d)       Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e)       Mevzuata denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

 

Madde 24-Şubeler, merkez genel kurulunda yönetim kurulu başkanı ve üye sayısı yüzden az olan şube başkanlıklarından bir, yüzden fazla olanlardan ise her yüz üye adına şube genel kurulunda seçilecek bir delege ile temsil edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLER

 

Oyların Kullanılması

Madde 25-  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

                Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

                Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

                Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

 

Seçilebilme Yeter Sayısı

Madde 26- Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.

                Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile sıralama belirlenir. 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Derneğin Gelirleri

Madde 27-

 

a)        Üye aidatları,

b)       Dernek adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen eğlence, temsil, konser, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler,

c)        Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d)       Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,

e)        Yardım Toplama Kanununa göre toplanan yardımlar,

f)        Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescilli yapılan malların gelirleri,

g)        Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler,

h)       Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirlerle

i)         Dernekçe yapılan yayınlar, kermesler, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

 

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 28- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerinin üçtü ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

                Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son yönetim kurulundan oluşan tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerinin baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararı ile tespit edilen amacına uygun başka bir dernek ve kuruluşa devredilir. 

 

                Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

                Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa ya da dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 29-

                Derneğin iç denetimi, Dernek Denetleme Kurulu tarafından yılda bir defa olmak üzere yapılır.

                Dernek Denetleme Kurulu, gerek gördüğü hallerde dışarıdan bağımsız bir denetçiye de derneğin denetimini yaptırır.

 

Defter ve Kayıt

Madde 30- Dernek,  mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenilen diğer defterleri de tutabilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanma Usul

Madde 31- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynağı ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme gülcüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları. Meslek Veya Sanatları, İkametgâhları Ve Tabiiyetleri.

Madde 32-

ADI SOYADI

MESLEK

İKAMETGÂHI

ZAFER UZUN

S.M.M. MÜŞAVİR

K.PNARI CAD. BİRİCİK SK. NO:21/10 K.ÖREN/ANK.

AHMET SAMİ ACAR

GAZETECİ

ZİYABEY CAD. 13. SK. NO:12 BALGAT/ANK.

ORHAN DEMİREL

PEYZAJ MİMARI

GİRESUN CAD. NO:15/8 06010 ETLİK/ANKARA

ERKAN HALICI

PEYZAJ MİMARI

ATIŞ CAD. GELİNKAYA SK. 23/18 K.ÖREN/ANKARA

MUSTAFA BAŞPEHLVAN

ESNAF

BADEMLİK MAH. ITRİ CAD. 3. SK. 1/4 K.ÖREN/ANK

MUSTAFA SİNAN

GAZETECİ

AKTEPE 7. CAD. 13. SK. 29/3 K.ÖREN/ANKARA

YUSUF KILIÇ

ESNAF

MAREŞAL F.Ç. MAH. KOŞUYOLU SK. NO:44 4/9 SİNCAN ANKARA

 

 

 Yönetim Kurulu

Madde 33-:  İkinci olağan genel kurul yönetim kurulu listesi aşağıdaki gibidir

Yönetim Kurulu Başkanı                                      : ZEYNEL ABİDİN ÖZKAN                                      

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                               : ERKAN HALICI

Genel Koordinatör                                                : HANEFİ SİNAN

Sayman                                                                  : SERKAN CODAL

Yönetim Kurulu Üyesi                                          : ORHAN DEMİREL

Yönetim Kurulu Üyesi                                          : BİROL BAYSAL

Yönetim Kurulu Üyesi                                          : MUSTAFA SİNAN

 

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 34-            

 

Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda. Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır. Derneğin organları yasaların verdiği yetkileri kullanarak her durumda Derneğin yönetimini ve işlerin yürümesini sağlar.


 
9758 kez okundu
 
İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği
GMK Bulvarı No: 55/3 Maltepe - ANKARA
Tel : +(90) 312 231 72 30 / 0312 231 45 45 - Fax : +(90) 312 231 72 30
eposta : ihh@ihhankara.org.tr